BIOGRAFIA

Català|Español|English

Jaume Balanyà Fontdevila
(Barcelona, 1949)

Als quinze anys, seguint les passes de mon pare,  vaig iniciar-me en el món de la fotografia treballant d’"aprenent" en un estudi del barri. Aquell i d’altres estudis i laboratoris de Barcelona van ser la meva escola, els llocs on vaig descobrir l’ofici de fotògraf.
Ben aviat vaig adonar-me que la fotografia era per mi molt més que un mitjà per guanyar-me la vida. De fet sempre ha estat –i avui encara ho és– una activitat que no puc deixar de banda gaire temps, ni tan sols gaires dies... En aquells anys d’aprenentatge vaig apassionar-me també per la muntanya, una passió que em menà a conèixer nous horitzons en diversos països. A poc a poc vaig anar aplegant un arxiu d’imatges d’aquells viatges que en l’actualitat conservo com un petit tresor.
L’any 1978 vaig muntar el meu primer estudi com a fotògraf  autònom, i d’aleshores ençà he compaginat el treball fotogràfic en móns tan diversos com el de la indústria, la publicitat, l’editorial, el de la il·lustració, el dels viatges…
Els premis aconseguits en diferents certàmens de fotografia de muntanya, l’organització de disset exposicions individuals així com la participació en mostres col·lectives, l’autoria del Calendari de La Caixa de l’any 1991, el Premi Fotopres Ajuntament de Barcelona l’any 1991, la publicació de dos llibres i la realització d’alguns pòsters són part de la feina que he fet al llarg dels anys.
A hores d’ara, quan em sembla que he recorregut una llarga travessia, me n’adono de l’encert de la decisió que vaig prendre quan era adolescent. Em sento satisfet de tot el que a diari  aprenc mitjançant la fotografia; segueixo mirant les coses i les realitats amb curiositat i il·lusió des de darrera la càmera i, sincerament, confio que sigui així per molt temps... Com els de la vida, els camins fotogràfics també són infinits.

Con quince años decidí seguir los pasos de mi padre e iniciarme en el mundo de la fotografía trabajando como aprendiz en un estudio del barrio. Fue en éste y en otros estudios y laboratorios de Barcelona donde descubrí el oficio de fotógrafo.
Muy pronto me di cuenta de que la fotografía sería para mí mucho más que un medio de vida. De hecho siempre ha sido –y hoy más que nunca- una actividad que no puedo dejar de lado mucho tiempo, ni siquiera muchos días… En aquellos años de aprendizaje, me apasioné también por las montañas, una pasión que me permitió conocer nuevos horizontes en diversos países. Poco a poco fui reuniendo un archivo de imágenes de todos esos viajes que en la actualidad guardo como un pequeño tesoro.
En el año 1978 monté mi primer estudio como fotógrafo autónomo y, desde entonces, he trabajado la fotografía en mundos tan diversos como el de la publicidad, el editorial, el de viajes, el del diseño y la ilustración…
Los premios conseguidos en varios certámenes de fotografía de montaña, la organización de diecisiete exposiciones individuales, la participación en muestras colectivas, la autoría del calendario de La Caixa del año 1991, la obtención del premio Fotopres Ajuntament de Barcelona en 1991, la publicación de dos libros, y la impresión de algunos carteles son parte del trabajo que he realizado a lo largo de estos años.
Hoy, con lo que a mí me parece una larga travesía a mis espaldas, estoy convencido de que la decisión que tomé siendo adolescente fue un gran acierto. Me siento satisfecho de todo lo que a diario aprendo gracias a la fotografía. Sigo mirando las cosas y las realidades con curiosidad e ilusión desde detrás de la cámara, y sinceramente confío en que sea así mucho tiempo más…
Como los de la vida, los caminos de la fotografía también son infinitos.

When I was fifteen years old I decided to follow the steps of my father and to initiate in the world of the photography being employed as apprentice at a study in the neighborhood.
It was in this one and in other studies and laboratories of Barcelona where I discovered photography trade.
Very soon I realized that photography would be for me a great deal more than a way of life. In fact it has always been - nowadays more than ever- an activity that I can’t leave aside for a long time … In those learning years I became very keen on mountaineering, a passion that allowed me to know new horizons in several countries . Little by little I was assembling a file of images of all these trips that at present I guard as a small treasure. In 1978 I set my first study as a free-lance photographer and, since then, I have been working on photography in a variety of sectors such as advertising, the editorial, traveling, design and illustration …
The prizes obtained at various mountain photography contests, the organization of seventeen individual exhibitions, the participation in collective ones, the work for “La Caixa” (Spain’s largest savings bank) calendar of 1991, the Fotopress prize awarded by the Barcelona City Council in 1991, the publication of two books, and the impression of some placards are part of the job that have carried out along these years.
Today, with all that way on my back, I am convinced that the decision made as a teenager was the right one.  I feel satisfied of everything that I daily learn thanks to the photography .  I still look at the things and the reality with curiosity and illusion from behind my camera, and I sincerely hope that will go on like that for a long time.
As the one of  life, the roads of  photography are also infinite.